پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه آیت الله حق شناس (ره)

(فیلسوف الدوله - امین الدوله)

این سایت برای اطلاع رسانی ثبت نام در حوزه مقدسه به صورت موقتی راه اندازی شده است.

معرفی معاونت


     معاونت آموزش این حوزه با کادر اجرایی قوی خود با توجه به خلأهای آموزشی موجود در حوزه و ایجاد نوآوری در زمینه های آموزشی و با در نظر گرفتن تجربیات چند ساله و مشاوره با افراد نخبه و مجموعه های آموزشی دیگر، در راستای قدم برداشتن در ایجاد تحول در حوزه، برنامه های آموزشی متفاوتی را در سال های اخیر پایه گذاری نموده است که به حمد الله در اثر این فعالیت بیش از نیمی از طلاب این حوزه ممتاز می باشند.